2020-03-04

OKJ Építési anyagelőkészítő gépek kezelője tanfolyam és vizsga

OKJ Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Építési anyagelőkészítő gépek kezelője

70.000,-Ft/fő

Az OKJ bizonyítvány önmagában jogosítja a kezelőjét az alábbiakban felsorolt berendezések kezelésére, amellett, hogy a munkavédelmi törvény szerint az adott gép kezelésére a munkáltató kiképzi, betanítja: 3.1. Gravitációs betonkeverő 3.2. Kényszerkeverésű betonkeverő 3.3. Betonkeverő telep 3.4. Betonelemgyártó berendezés 3.5. Betonacél megmunkáló gép 3.6. Aszfaltkeverő telep 3.7. Kőtörő, őrlő és aprítógép 3.8. Anyag osztályozó berendezés 3.9. Mészoltó gép 3.10.Habarcskeverő 3.11.Kő megmunkáló berendezés 3.12.Egyéb építési anyag előkészítő gép

Következő vizsga: 2020.04.25. | Jelentkezési határidő: 2020.03.12.

Tanfolyam (3 nap): 2020.04.04. | 2020.04.18. | 2020.04.19.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Nyilvántartásba-vételi szám: E-001316/2015/A002

(OKJ szám: 32 582 02)

OKJ tanfolyam és vizsga díja:

Tanfolyam díj: 54.000,-Ft/fő

Vizsgadíj: 16.000,-Ft/fő

Összesen: 70.000,-Ft/fő

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Jelentkezési feltételek

 • 18. életév betöltése
 • Érvényes személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Alapfokú iskolai végzettség ( min. 8.általános)
 • Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági (gépkezelő munkakörben)

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

A képzés moduljai, óraszámok:

Tananyagegységek:

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

10447-16 Építési-anyagelőkészítő gépkezelő speciális feladatai

Tervezett képzési idő egy szakmacsoport esetére:

Elméleti órák száma: 24 óra

Gyakorlati órák száma: 36 óra

Összes óraszám: 60 óra

Építési anyagelőkészítő gépek kezelője képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság szükséges (szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva)
 • Egyéb feltétel: 18. életév betöltése.

OKJ képzés célja:

Az állam által elismert Építési anyagelőkészítő gépek kezelője szakmairányú szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés.

A képzés célcsoportja:

A képzési programban meghatározott iskolai végzettséggel, illetve a hivatkozott kompetenciákkal rendelkezők részére, akik el kívánják sajátítani a szükséges ismereteket OKJ Építési anyagelőkészítő gépek kezelője szakmai tevékenységük bővítése céljából.

Sikeres OKJ vizsgát követően, az alábbi tevékenységeket tudja biztonságosan elvégezni:

 • a rendelkezésre álló, a feladat ellátásához szükséges dokumentumok áttekinteni,
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani,
 • az adott építési anyagelőkészítő gép próbáját, üzembe helyezését elvégzi,
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni az adott géppel munkahelyen, és jogosultsága esetén a közforgalomban,
 • az építési anyagelőkészítő gépeket, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni,
 • az építési anyagelőkészítő gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni,
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat az adott gépen elvégzi,
 • az építési anyagelőkészítő géphez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni,
 • az építési anyagelőkészítő gépekhez kapcsolódó adminisztrációt (gépnapló) elvégezni,
 • alkalmazni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

Szakmai készségek:

 • kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
 • olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki ábrák olvasása, értelmezése
 • szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
 • biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliratok, piktogramok olvasása értelmezése,
 • egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és berendezések használata.

Képzés során fejlesztendő személyes-, társas és módszer kompetenciák:

Személyes kompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség

Társas kompetenciák:

 • Irányíthatóság
 • Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

 • Problémamegoldás, hibaelhárítás
 • Gyakorlatias feladatértelmezés

A képzésen való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja:

A képzésben résztvevők által aláírt jelenléti ív, és a résztvevők hiányzásait is dokumentáló haladási napló.

Megengedett hiányzás: A képzési órák 10%-a (6 óra)

Egyéb feltételek: A felnőttképzési szerződésben rögzítettek teljesülése.

Tantárgyak, óraszámok, modulzáró vizsga:

Tananyag megnevezése: 10446-16  Gépkezelő általános ismeretei:

Célja:

Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairányokban jellemzően alkalmazott gépek, szerkezeti egységek műszaki ismereteinek és a balesetmentes munkavégzés alapelveinek elsajátítása. A gépkezelők napi feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása. A gépekhez tartozó általánosan alkalmazandó szakmai dokumentáció szakszerű használata, szükség esetén vezetése.

Tartalma:

Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése, rendszerei (hűtő-, kenő-, üzemanyag-ellátó), üzemeltetése, karbantartása

Anyagismereti alapfogalmak

Forgómozgást végző gépelemek

Hajtások

Elektromosság alapfogalmai

Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése

Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-, karbantartása

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása

Munka- és balesetvédelmi ismeretek

Tűz- és környezetvédelmi ismeretek

Elsősegély nyújtási alapismeretek

Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái, használatuk

Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák

Munkavégzés szabályai, munkavédelmi ismeretek

Gépkezelési ismeretek, biztonsági ellenőrzések, karbantartás feladatai, géphasználat, tárolás általános ismerete.

Gépkezelés (gyakorlat):

Munkaterület szabályos kialakításának menete.

Gépkönyv szerinti műszakonként szükséges ellenőrzési feladatok, napi karbantartás elvégzése.

Gépek átvétele, indítása, üresjárata, leállítása, rögzítése, kezelőszervek és üzemanyag ellátó berendezések állapotának, működésének, feltöltöttségének ellenőrzése a biztonsági követelményeknek megfelelően.

Terjedelme:

Összesen: 22 óra

Elméleti órák száma: 14 óra

Gyakorlati órák száma 8 óra

A modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Eredményes írásbeli modulzáró vizsga teljesítése.

Tananyag megnevezése: 10447-12 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai:

Célja:

Az építésianyag-előkészítő gépkezelői feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációk áttekintése után körültekintő munkavégzés a munkahely sajátosságainak figyelembe vételével, valamint a közlekedési és munkavédelmi szabályok betartásával.

Tartalma:

Közlekedés szabályai a munkaterületen

A helyváltoztatás munkavédelmi előírásai

Gépnapló vezetése

Gépek stabilizálása

Talajok, Kőzetek fajtái

Betonok, betonelemek összetétele

Aszfalt, Bitumen fogalma

Ömlesztett anyagok

Veszélyes építési anyagok

Sajátos munkabiztonsági ismeretek

Építési-anyagelőkészítő gépek fajtái, rendszere, felépítése

Adott építési-anyagelőkészítő gép szerkezettana, működtetése

Építésianyag-előkészítő gép kezelése (gyakorlat):

Adott építésianyag-előkészítő gép műszakonkénti vizsgálatának elvégzése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése.

Az előírásoknak megfelelő gépnapló vezetés.

Közlekedés szabályok betartása a munkaterületen.

Az építési anyagok rendszerezése, osztályozása.

Építésianyag-előkészítő gép működtetése, azzal munkavégzés.

Munkavédelmi előírások betartása.

Terjedelme:

Összes óraszám: 38 óra

Elméleti órák száma: 10 óra

Gyakorlati órák száma: 28 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Eredményes gyakorlati modulzáró vizsga letétele.

Az értékelő rendszer – modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírása

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele : valamennyi, a szakképesítésre meghatározott követelménymodulra előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 51%-os szinten teljesíti.

A modulok tananyagának feldolgozása folyamán az oktató folyamatos visszakérdezésekkel ellenőrzi az előrehaladás szintjét.

A gyakorlati foglalkozásokon oktatói bemutatás, részletes balesetvédelmi oktatás és annak tudomásulvételét igazoló aláírások után kerülhet sor a résztvevők első önálló gépkezelésére – betartva az egyes berendezések megismerésének biztonsági szempontú sorrendjét

A modulzáró számonkérés formája írásbeli és gyakorlati az alábbiak szerint:

10443-16  Gépkezelő általános ismeretei: írásbeli modulzáró vizsga

10447-16 Építési-anyagelőkészítő gépkezelő speciális feladatai: gyakorlati modulzáró vizsga.

A modulzáró gyakorlati vizsgafeladat az emelőgépek gép szerkezeti  ismertetését, biztonsági átvizsgálását, beindítását, leállítását, teherrel történő feladat elvégzését jelenti a foglalkozás körében végzendő módon, de oktatói felügyelet mellett.

A számonkérés (modulzáró vizsga) a programmodulok végén történik.

A modulzáró vizsgákon megszerezhető minősítések:

– megfelelt (51% feletti teljesítmény)

– nem felelt meg (0-50% közötti teljesítmény)

Utóbbi esetben egyszer ismételhető a vizsga, újabb sikertelenség esetén a teljes modult meg kell ismételni másik képzésen.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgafeladatait és az értékelési útmutatót a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

Az eredményes modulzáró vizsát követően a képző intézmény Igazolást állít ki, amely a kompex szakmai vizsga megkezdésének feltétele.

Eredményes teljesítésnek számít, ha a képzésben résztvevő egy korábbi képzés keretében sikeres modulzáró vizsgát tett.

Egyéb feltételek:

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján az igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában.

A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.

Gyakorlati igazolás alapján  történő gyakorlati időbeszámítása esetén is legalább 8 óra gyakorlati képzésben kell részt vennie a képzésben részt vevőnek.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

OKJ Tanfolyam és vizsga
Építési anyagelőkészítő gépek kezelője tanfolyam és vizsga
70.000,-Ft/fő
 • OKJ vizsga
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • OKJ Bizonyítvány díja
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

A megszerzett OKJ bizonyítvánnyal, targoncavezető (3312 -gyalogkíséretű targonca, 3313 – vezetőállásos targonca, 3324 – vezetőüléses targonca) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

 Az OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, emelőgépkezelő (autódaru, emelőasztal, emelőállvány, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

A Földmunka rakodó és szállítógép kezelő OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

OKJ Építésianyag- előkészítő gép kezelője tanfolyam elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, építésianyag-előkészítő gép kezelő (keverőgépek, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

Call Now Button