2020-03-04

Targoncavezető OKJ tanfolyam és vizsga

OKJ Építő- és anyagmozgató gép kezelője

TARGONCAVEZETŐ

60.000,-Ft/fő

A sikeres OKJ vizsgát követően, hatósági gépkezelő vizsgára van szükség (Régi NKH, Sárga gépkezelői jogosítvány).

Hatósági vizsgán választható gépcsoportok: Gyalogkíséretű targonca (3312) | Vezetőállásos targonca (3313) | Vezetőüléses targonca (3324)

Következő vizsga: 2020.04.25. | Jelentkezési határidő: 2020.03.12.

Tanfolyam (3 nap): 2020.04.04. | 2020.04.18. | 2020.04.19.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Targoncavezető OKJ tanfolyam és vizsga

Nyilvántartásba-vételi szám: E-001316/2015/A003

(OKJ szám: 32 582 02)

Targonca OKJ tanfolyam és vizsga díja:

Tanfolyam díj: 44.000,-Ft/fő

Vizsgadíj: 16.000,-Ft/fő

Összesen: 60.000,-Ft/fő

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Jelentkezési feltételek

 • 18. életév betöltése
 • Érvényes személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Alapfokú iskolai végzettség ( min. 8.általános)
 • Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági (gépkezelő munkakörben)

OKJ vizsga után, Hatósági vizsga szükséges!

OKJ targoncavezető tanfolyam és vizsga valamint az OKJ vizsgát követő Hatósági vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, targoncavezető állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

Az OKJ vizsgát követően, a Hatósági vizsga szükséges.

Választható gépcsoportok:

 • Gyalogkíséretű targonca (3312)
 • Vezetőállásos targonca (3313)
 • Vezetőüléses targonca (3324)

OKJ Tanfolyam Ismertető

 • Targoncavezető tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
 • OKJ Targoncavezető tanfolyam engedélyszáma: E-001316/2015/A003
 • Targoncavezető OKJ képzés előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • Targoncavezető tanfolyam képzési ideje: 60 óra
 • Targoncavezető képzés szerkezete: elmélet 24 óra, gyakorlat 36 óra
 • A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján az igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában.
 • Targoncavezető tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Nem államilag finanszírozott)

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen elvégző képes az alábbi tevékenységeket biztonságos elvégzni:

 • a rendelkezésre álló, a feladat ellátásához szükséges dokumentumok áttekinteni,
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani,
 • az adott targonca próbáját, üzembe helyezését elvégzi,
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni az adott géppel munkahelyen, és jogosultsága esetén a közforgalomban,
 • a targoncát, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni,
 • a targoncát üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni,
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat az adott gépen elvégzi,
 • a targoncához kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni,
 • a targoncához kapcsolódó adminisztrációt (gépnapló) elvégezni,
 • alkalmazni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

Szakmai készségek: 

 • kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
 • olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki ábrák olvasása, értelmezése
 • szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
 • biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliratok, piktogramok olvasása értelmezése,
 • egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és berendezések használata

A képzés során fejlesztendő személyes-, társas és módszerkompetenciák: 

Személyes kompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség

Társas kompetenciák: 

 • Irányíthatóság
 • Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák: 

 • Problémamegoldás, hibaelhárítás
 • Gyakorlatias feladatértelmezés

A képzés moduljai (tananyagegységek): 

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

1. Tananyagegység

Megnevezése: 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

Célja: Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairányokban jellemzően alkalmazott gépek, szerkezeti egységek műszaki ismereteinek és a balesetmentes munkavégzés alapelveinek elsajátítása. A gépkezelők napi feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása. A gépekhez tartozó általánosan alkalmazandó szakmai dokumentáció szakszerű használata, szükség esetén vezetése.

Tartalma: Gépkezelői ismeretek (elmélet) Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése, rendszerei (hűtő-, kenő-, üzemanyag-ellátó), üzemeltetése, karbantartása Anyagismereti alapfogalmak Forgómozgást végző gépelemek Hajtások Elektromosság alapfogalmai Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-, karbantartása Hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása Munka- és balesetvédelmi ismeretek Tűz- és környezetvédelmi ismeretek Elsősegély nyújtási alapismeretek Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái, használatuk Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák Munkavégzés szabályai, munkavédelmi ismeretek Gépkezelési ismeretek, biztonsági ellenőrzések, karbantartás feladatai, géphasználat, tárolás általános ismerete.

Gépkezelés (gyakorlat): Munkaterület szabályos kialakításának menete. Gépkönyv szerinti műszakonként szükséges ellenőrzési feladatok, napi karbantartás elvégzése. Gépek átvétele, indítása, üresjárata, leállítása, rögzítése, kezelőszervek és üzemanyag ellátó berendezések állapotának, működésének, feltöltöttségének ellenőrzése a biztonsági követelményeknek megfelelően.

Terjedelme: 22 óra 

Elméleti órák száma: 14 

Gyakorlati órák száma: 8

2. Tananyagegység

Megnevezése: 10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

Célja: A targoncavezetői feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációk áttekintése után körültekintő munkavégzés a munkahely sajátosságainak figyelembe vételével, valamint a közlekedési és munkavédelmi szabályok betartásával.

Tartalma: Targoncavezetők speciális feladatai (elmélet)

Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen Irányító igénybevételének feltételei, a jogszabályban előírt egységes kézjelzések Emelés és rakodástechnológia, a rakatképzés és bontás szabályai, Rakatképző eszközök és a teherrögzítés szabályai Egységrakományok, ömlesztett anyagok Veszélyes anyagok, hulladék és veszélyes anyag kezelése Sajátos munkabiztonsági ismeretek Targoncák fajtái, rendszere, felépítése, szerelékei, adapterek Függesztő- és tehermegfogó eszközök Adott targonca szerkezettana, működtetése Emelőgép-napló vezetése

Targoncavezetés (gyakorlat): Adott targonca műszakonkénti vizsgálatának elvégzése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Az előírásoknak megfelelő emelőgép-napló vezetés. Rakatképző eszközöket, segédanyagok használata. Teher emelése, mozgatása és lehelyezése. Közlekedés szabályok betartása a munkaterületen. Kapcsolattartás az irányítóval. Targonca működtetése, azzal munkavégzés. Munkavédelmi előírások betartása.

Terjedelme: 38 óra 

Elméleti órák száma: 10 

Gyakorlati órák száma: 28

Az értékelő rendszer – modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírása

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele : valamennyi, a szakképesítésre meghatározott követelménymodulra előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 51%-os szinten teljesíti.

A modulok tananyagának feldolgozása folyamán az oktató folyamatos visszakérdezésekkel ellenőrzi az előrehaladás szintjét.

A gyakorlati foglalkozásokon oktatói bemutatás, részletes balesetvédelmi oktatás és annak tudomásulvételét igazoló aláírások után kerülhet sor a résztvevők első önálló gépkezelésére – betartva az egyes berendezések megismerésének biztonsági szempontú sorrendjét.

A modulzáró számonkérés formája írásbeli és gyakorlati az alábbiak szerint:

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei: írásbeli modulzáró vizsga

10449-16 Targoncavezető speciális feladatai: gyakorlati modulzáró vizsga.

A modulzáró gyakorlati vizsgafeladat a modul szerinti gép szerkezeti ismertetését, biztonsági átvizsgálását, beindítását, leállítását, teherrel történő feladat elvégzését jelenti a foglalkozás körében végzendő módon, de oktatói felügyelet mellett.

A számonkérés (modulzáró vizsga) a programmodulok végén történik.

A modulzáró vizsgákon megszerezhető minősítések:

– megfelelt (51% feletti teljesítmény)

– nem felelt meg (0-50% közötti teljesítmény)

Utóbbi esetben egyszer ismételhető a vizsga, újabb sikertelenség esetén a teljes modult meg kell ismételni másik képzésen.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgafeladatait és az értékelési útmutatót a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

Az eredményes modulzáró vizsát követően a képző intézmény Igazolást állít ki, amely a kompex szakmai vizsga megkezdésének feltétele.

Eredményes teljesítésnek számít, ha a képzésben résztvevő egy korábbi képzés keretében sikeres modulzáró vizsgát tett.

Egyéb feltételek:

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján az igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában.

A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.

Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati időbeszámítása esetén is legalább 8 óra gyakorlati képzésben kell részt vennie a képzésben részt vevőnek.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

OKJ Tanfolyam és vizsga
OKJ Targoncavezető vizsga
60.000,-Ft/fő
 • OKJ vizsga
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • OKJ Bizonyítvány díja
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

A megszerzett OKJ bizonyítvánnyal, targoncavezető (3312 -gyalogkíséretű targonca, 3313 – vezetőállásos targonca, 3324 – vezetőüléses targonca) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

 Az OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, emelőgépkezelő (autódaru, emelőasztal, emelőállvány, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

A Földmunka rakodó és szállítógép kezelő OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

OKJ Építésianyag- előkészítő gép kezelője tanfolyam elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, építésianyag-előkészítő gép kezelő (keverőgépek, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

A 7. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60-90 óra

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

10443-16 – Gépkezelő általános ismeretei
10449-16 – Targoncavezető speciális feladatai 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak

10443-16 – Gépkezelő általános ismeretei – írásbeli
10449-16 – Targoncavezető speciális feladatai – gyakorlati

Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.
 • Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.
 • Irányítóval kapcsolatot tart.
 • Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

SZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

Szakmairány: Targoncavezető

 • Targonca
 • Gépápoló eszközök
 • Szerelékek, tartozékok
 • Teherkötöző, rögzítő eszközök
 • Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
 • Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
 • Targoncához tartozó okmányok

EGYEBEK

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28-46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő (60-90 óra) arányában.

A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (gyakorlatot igazoló lap).

Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT 

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

Targoncák:

 • Vezetőüléses targoncák
 • Vezetőállásos targoncák
 • Gyalogkíséretű targoncák
Call Now Button